Mitä tapahtui vuonna 2018? Tämä on MAOL

Vuoden 2019 kevätliittokokouksessa hyväksyttiin MAOL:n vuoden 2018 toimintakertomus. Tähän koosteeseen on koottu paloja kertomuksesta sekä esimerkkejä liiton toiminnasta edeltävän vuoden aikana.

Koulutukset opettajien tukena

Vuonna 2018 koulutuksissa otettiin huomioon erityisesti uusi opetussuunnitelma sekä digitalisaation tuomat uudet haasteet ja mahdollisuudet. Koulutuksien materiaalit on koottu liiton sivuille. Ne ovat ilmaisia ja avoimia kaikille opettajille. Koulutuksia suunniteltaessa MAOL on kuullut jäsenistönsä toiveita.

MAOL-syyskoulutuspäivät järjestettiin Joensuussa 5.- 6.10.2018. Koulutuspäivien teemana oli ”Kokeile, innostu ja oivalla.” Osallistujia oli 252. Järjestelyistä vastasi MAOL-Pohjois-Karjala ry. Projektipäällikkönä toimi Tuomo Riekkinen. Päivät sisälsivät monipuolisen tarjonnan työpajoja sekä luentoja kaikkien kouluasteiden opettajille.

Liitto järjesti sekä peruskoulun opettajille että lukion opettajille Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset. Koulutukset kestivät kaksipäivää ja ne järjestettiin 15 paikkakunnalla. Molemmista koulutuksista yksi järjestettiin ruotsinkielellä. Peruskoulun opettajille järjestettävän koulutuksen aiheena oli ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, kemiassa ja fysiikassa.” Lukion opettajien koulutus käsitteli puolestaan ”Digitaalisten aineistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”.

Suomen kulttuurirahasto rahoitti lisäksi MAOL:n järjestämän koulutuksen lukion opettajille: ”Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”.

Syksyllä järjestettiin ”Toiminnallisuus ja kokeellisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa” -koulutus yhteistyössä paikalliskerhojen sekä Tiedeopetusyhdistys ry:n kanssa. Koulutukset jatkuivat keväällä 2019.

Kansainvälinen toiminta

MAOL on pitänyt yllä hyviä kontaktejaan Pohjoismaihin. Liitolta osallistui edustaja Kööpenhaminassa järjestettävään GeoGebra-koulutustapahtumaan. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös Viron kanssa peruskoulun matematiikkakilpailussa. Lisäksi virolainen 99math-startup järjesti kansainvälisen online-matematiikkakilpailun, minkä kanssa liitto pääsi aloittamaan yhteistyön.

Vuonna 2018 MAOL laati materiaalin matematiikkateemapäivään ”Håll formen” Svenska Folkskolans Vänner ry apurahan turvin. Apurahan avulla käännettiin myös MAOL:n Läksyvihko.fi palvelu ruotsiksi. Tämän lisäksi myös digitaalisia kokeita lukioille ja arviointimateriaaleja peruskouluille on käännetty ruotsiksi.

Kerhotoiminta liiton ytimessä

Vuonna 2018 kerhoja on kehotettu aktiivisesti toimimaan omilla alueillaan. Muun muassa yhteistyöhön naapurikerhojen kanssa on kannustettu. Hallitus valitsi vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi Marika Toivolan Kerhotoimikunnan laatiman esityksen perusteella.

Toimikunta kokosi ja käsitteli vuoden 2018 kerhoavustusanomukset. Avustuksia jaettiin yhteensä kerhojen kesken 5 798 euron edestä.

Pedagoginen toiminta

Ylioppilaslautakunnan kanssa MAOL jatkoi yhteistyötä vuonna 2018. Yhteistyötä tehtiin myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa, minkä tuella tuettiin lisää ohjelmointimateriaalia. Materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta.

Liiton toimikunnat ovat olleet aktiivisia pedagogisen toiminnan kehittäjiä. Matematiikan ja tietotekniikan toimikunta tavoitteena on ollut muun muassa tuottaa materiaalia aiheesta ”Mitä peruskoululaisen tulisi osata tietotekniikasta perusopetuksen päättyessä.” Ryhmä on myös työskennellyt Opetushallituksen kanssa LOPS2021 parissa. Yhteistyötä on tehty myös fysiikan ja kemian toimikunnan kanssa suunnitellen Tampereen yliopiston koordinoimaa hanketta ”Matemaattisten aineiden verkkokurssi lukioon ja ammatilliseen koulutukseen”, jossa tuotetaan toiseen asteen opetukseen kaikille avoimia verkkomateriaaleja matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan.

Fysiikan ja kemian toimikunta alkoi vuoden lopussa valmistella esitystä MAOL:n kannanotoksi perusopetuksen sekä lukion fysiikan ja kemian kokeellisuuden edellyttämien ryhmäkokojen, tilojen ja välineiden takaamiseksi kouluissa. Toimikunta jatkoi Helsingin yliopiston fysiikan ja kemian opettajan koulutuksen ja harjoittelukoulujen kanssa LUMA-kolmikantayhteistyötä. Toimikunnan jäseniä osallistui kolmikantaseminaari -risteilylle, missä keskusteltiin TVT-välineiden ja sovellusten käytön vaikutuksesta opetukseen ja sen sisältöön.

Lisäksi MAOL on tarjonnut kaikille jäsenilleen MFKA-Kustannus Oy:n tuottaman palvelun Läksyvihko.fi. Palvelu otettiin hyvin vastaan.

Neljän tieteen kisat ja oppilastoimikunta

Oppilastoimikunta järjesti vuonna 2018 Neljän tieteen kisat. Kisoissa pärjättiin hyvin: valmennus oli laadukasta ja osallistujien kokemukset hyvät. Parhaiten loppukilpailuissa pärjänneet kutsuttiin jatkovalmennukseen. Kilpailutoiminnan rahoitus oli vuoden aikana erityiskysymys, sillä Opetushallituksen tuki on pienentynyt vuosi vuodelta. Kilpailua tuki vuonna 2018 Opetushallituksen lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, MFKA-Kustannus Oy, Kemianteollisuus ry, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, Tekniikan akateemiset TEK, Laskentaväline Oy sekä Otavan Kirjasäätiö.

Liitolla on ollut myös vuonna 2018 myynnissä oppilasmitalit Pro Mathematica ja Pro Scientia, joita koulut ovat voineet ostaa ja luovuttaa matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ansioituneille oppilailleen.

Monitasoista viestintää jäsenille ja sidosryhmille

Tiedotus on sisältänyt edeltävänä vuonna sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Viestinnän tavoitteena pyrittiin tekemään MAOL tunnetuksi aktiivisena, jäsenistä huolehtivana ja vastuuta kantavana järjestönä. Sisäisessä viestinnässä keskityttiin tiedottamaan jäseniä aktiivisesti alalla ja liitossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista. Ulkoisessa viestinnässä puolestaan pidettiin erityisesti huolta hyvien yhteyksien ylläpitämisestä eri sidosryhmiin kuten organisaatioihin, päättäjiin sekä muihin liittoihin.

Vuonna 2018 myös matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhuminen näkyi viestinnän sisällössä merkittävästi. Lisäksi koulutuspoliittisiin kysymyksiin ja julkaisuihin otettiin virallisesti kantaa kuten fysiikan digitaaliseen ylioppilaskokeeseen, ammatillisen koulutuksen tasa-arvoon ja matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tasoon.

Liiton päätiedotuskanavana on toiminut kotisivut. Sähköisellä uutiskirjeellä on sähköpostin kautta infottu lähes viikoittain jäsenistöä liiton ja kerhojen toiminnasta, sekä ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista. Myös sosiaalisessa mediassa pyrittiin aktiivisuuteen.

MAOL:n tuottama alan ammatillinen lehti Dimensio julkaistiin vuoden aikana kuusi kertaa. Lehti on muiden kanavien ohella toiminut tärkeänä tiedotusvälineenä jäsenille. Dimensio-lehden sähköistämisprosessi aloitettiin vuonna 2018 Suomen Kulttuurirahaston apurahalla.

Hallinto

Kevätliittokokous järjestettiin 21.4.2018 ja syysliittokokous 17.11.2018. Molemmat kokoukset järjestettiin Helsingissä. Jälkimmäisessä hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio, päätettiin vuoden 2019 jäsen- ja koulutuspäivämaksuista sekä valittiin uusi hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi pidettiin Tulevaisuusseminaari, jossa pohdittiin muun muassa liiton mahdollisuuksia palvella jäseniään muuttuneessa toimintaympäristössä. Henkilöjäseniä vuoden 2018 toimintakauden lopussa oli 2834.

Edunvalvonta

Edunvalvontaa hoidettiin vuonna 2018 yhteisönä puheenjohtajiston, kehitysjohtajan, toimistopäällikön sekä hallituksen edunvalvontatoimikunnan kanssa. Edunvalvontaan sisältyi esimerkiksi tapaaminen opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa 16.8.2018 ja ylioppilaslautakunnan edustajien tapaaminen säännöllisesti. Myös matemaattisten aineiden opettajien opiskelijoille järjestettiin infotilaisuus, jotta opiskelijat hakisivat aktiivisemmin jäseniksi. MAOL ry nuoret opettajat edustajisto aloitti yhteistyön LUMA-keskus Suomen kanssa, minkä tavoitteena on tukea nuorten opettajien siirtymistä työmaailmaan. Kaiken kaikkiaan edunvalvonta oli monipuolista ja kattavaa vuoden 2018 aikana.

Yhteistyökumppaneita vuonna 2018

 

 • Opetushallitus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ylioppilaslautakunta
 • Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
 • Aineenopettajaliitto AOL ry
 • OAJ
 • LUMA
 • Suomen Messut
 • Talous ja nuoret TAT
 • Tilastokeskus
 • Tiedekeskus Heureka
 • Kemianteollisuus ry
 • Rakennusteollisuus ry
 • Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi
 • Kirjakustantajat, opetusväline- ja opetusteknologiatuottajat
 • Muut pedagogiset järjestöt

Kirjoittaja