Toteutuvatko MAOLin toiveet hallituskaudelle?

MAOL ry julkaisi tammikuussa 2023 ajatuksiaan tulevalle hallituskaudelle (pdf). Vertailin lausuntoa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan [1] ja huomasin, että MAOLin toiveita voi tällä hallituskaudella toteutua. 

Koulutuspoliittiset päätökset

MAOLin lausunnon mukaan koulutuspoliittisten päätösten tulee perustua harkintaan ja tutkittuun tietoon. Koulun arjessa tarvitaan työrauhaa, eikä arkea saa muuttaa jatkuvasti populistisilla linjauksilla. Hallitusohjelmassa vastataan tähän toiveeseen:

”Hallitus käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Peruskoulua kehitetään pitkäjänteisesti tieto- ja tutkimusperusteisesti laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.”

Resurssit ja perustaidot

MAOL esitti perusasteen koulutuksen resurssoinnin korjausta, jotta jokaisen lapsen ja nuoren on mahdollista saavuttaa hyvä luku- ja laskutaito. Hallitusohjelmassa näihin toiveisiin vastataan varsin hyvin:

”Tulevaisuudessa on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Oppilailla ja opettajilla on oltava työrauha keskittyä oppimiseen ja opettamiseen.”

Yhdenvertaisuus 

MAOLin mukaan oppijoille on taattava alueellinen yhdenvertaisuus. Hallitusohjelmassa tämä on huomioitu:

”Hallitus luo varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjille järjestämiseen liittyvät kriteerit, jotta varmistetaan jokaisen lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen asuinpaikasta riippumatta. Varhaiskasvatus ja perusopetus säilyvät jatkossakin kuntien järjestämisvastuulla. Lisäksi arvioidaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatukriteereiden päivittämistä”

Lahjakkaat

MAOL haluaa, että jo perusasteella huomioidaan myös lahjakkaat, sillä Suomi tarvitsee myös huippuosaajia.

Hallitusohjelmassa lahjakkaita ei erityisesti huomioida, vaikka Suomen menestyksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn todetaan perustuvan korkeaan osaamiseen.

Tietotekniikka oppiaineeksi

MAOL esittää tietotekniikkaa oppiaineeksi perusopetuksen 7. vuosiluokalle, jotta tietotekniikan opetus olisi valtakunnallisesti yhdenvertaista ja oppilaat saisivat pätevän opettajan opetusta opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti asianmukaisilla laitteilla.

Hallitusohjelmassa ei mainita tietotekniikkaa. Hallitusohjelman mukaiset oppituntien lisäykset tehdään opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan lisäämällä kaksi vuosiviikkotuntia äidinkieleen ja kirjallisuuteen vuosiluokille 1–2 ja yksi tunti matematiikkaan vuosiluokille 3–6. [2]

Opettajien koulutus

MAOLin mukaan yhteiskunnan tarvitsema matemaattis‒luonnontieteellinen osaaminen saavutetaan ammattitaitoisten opettajien avulla. Opettajan koulutusta on kehitettävä ja lisäksi pitää turvata opettajille oikeus laadukkaaseen ja omaa ammattitaitoa kehittävään täydennyskoulutukseen.

Hallitusohjelmassa mainitaan opetusalaa uhkaava osaajapula ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ollaan lisäämässä kasvatusaloille. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen on asetettu tavoitteeksi jo Sipilän hallituksessa [3]. Vuosina 2016–2018 toimineen opettajankoulutusfoorumin työ on jatkunut uusille toimikausille, joista viimeisin on vuosille 2024–2027 [4].

MAOLin uudet toiveet

MAOL ry julkaisi 29.1.2024 kannanoton matematiikan lisätunnin sijoittamisesta 2. vuosiluokalle (pdf). Kannanotossa kyseenalaistetaan vuosiluokille 3–6 sijoittuva lisätunti, koska matematiikan tuntimäärä ei ole 2000-luvulla vähentynyt. Pelkkä tuntimäärän lisääminen ilman toimintatapa- ja sisältömuutoksia ei MAOLin mukaan ratkaisisi mitään.

Jos lisätunti on ainoa käytettävissä oleva keino, MAOL ehdottaa lisätuntia vuosiluokille 1–2. Ehdotus perustuu tutkittuun tietoon. Numerotietoisuus ja sujuva peruslaskutoimitusten osaaminen luovat pohjan myöhemmälle matematiikan oppimiselle. Oppilaiden tasoeroja on helpoin korjata silloin, kun ne eivät ole vielä kasvaneet suuriksi.

Hallitukselle MAOL esittää uusimmassa kannanotossaan vaatimuksen etsiä aktiivisesti tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja, joilla matematiikan osaamistason lasku pysäytetään ja suunta käännetään.

MAOL ry:n ajatuksia tulevalle hallituskaudelle (pdf)

Kannanotto matematiikan lisätunnin sijoittamisesta 2. vuosiluokalle (pdf)

Lähteet

[1] Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, luettu 5.1.2024 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165042

[2] Opetusministeri Henriksson: Oppilaiden perustaitoja vahvistetaan opetustunteja lisäämällä ja tukitoimia uudistamalla, luettu 12.1.2024 https://okm.fi/-/opetusministeri-henriksson-oppilaiden-perustaitoja-vahvistetaan-opetustunteja-lisaamalla-ja-tukitoimia-uudistamalla

[3] Ratkaisujen Suomi : Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, luettu 12.1.2024 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163399

[4] Opettajankoulutusfoorumin uusi toimikausi alkaa, luettu 12.1.2024  https://okm.fi/-/opettajankoulutusfoorumin-uusi-toimikausi-alkaa

Kirjoittaja