MAOL^2-alustan Alkukartoitustestin pilotointia

Seinäjoen lukiolla toteutettiin elokuussa 2023 MAOL2-alustan Alkukartoitustestin pilotointi koko aloittaneelle ikäluokalle. Opintonsa aloittaneita opiskelijoita oli 270, joista Alkukartoitustestin suoritti 248 opiskelijaa.

Testi oli automaattisesti arvioituva perusopetuksen oppimäärän jälkeisiä pohjatietoja tutkiva ja teknisesti helposti toteutettava kokonaisuus. Selainpohjaisena testi toimi käytännössä kaikilla opiskelijoilla teknisesti moitteetta. Ohessa mielenkiintoisimmat havainnot toteutetusta pilotoinnista.

Kuva 1. MAOL2-alusta

Testin toteutus

Testi tehtiin MAY01-opetusryhmittäin opinto-ohjauksen oppitunnilla. Matematiikan opettaja aloitti testin ja ryhmänohjaaja jatkoi valvontaa kokeen loppuosuuden. Opiskelijoiden tunnukset oli luotu edellisen matematiikan tunnin lopussa, jotta testin aloittaminen oli vaivatonta. 

Opiskelijoiden keskimääräinen vastausaika testissä oli 34,1 minuuttia vaihteluvälin ollessa 21–53 minuuttia. Testi oli kestoltaan sopivan mittainen ja opiskelijat jaksoivat hyvin keskittyä kyseisen ajan.

Kuva 2. Käytetty aika

Testi oli jaoteltu neljään osa-alueeseen. Testin osiokohtainen maksimi on 100 %, joten Algebra, Geometria ja Murtoluku/Prosenttilaskut sujuivat suhteellisesti heikommin verrattuna peruslaskutoimitusten hallintaan. 

Kuva 3. Osioiden koko koulun keskiarvot

Tulosten tulkintaa

Rakensimme MAOL2-alustalta tuotujen tulosten käsittelyyn oman laskentataulukon, jonka avulla testin eri osa- alueissa heikosti menestyneet opiskelijat saatiin poimittua lajittelun avulla tehokkaasti esiin. MAOL2-alustan hakutoimintoja on luvattu kehittää, mutta nyt ratkaisimme ongelman rakentamalla oman hakuliittymän. Ohessa ruutukaappaus yleisnäkymästä, josta on poistettu tietosuojasyistä opiskelijoiden henkilötiedot.

Kuva 4. Ruutukaappaus oman koulun koosteesta

Varsinaisen Alkukartoitustestin tuloksien lisäksi tutkimme Alkukartoituksen ja MAY01 kurssikokeessa saavutettujen koepisteiden korrelaation tasoa satunnaisotannalla valitun opetusryhmän tuloksista. Havaitussa aineistossa MAOL2-alkukartoituksen ja MAY01-kurssikokeen pisteiden välille löydettiin regressiosuoralle selitystekijän r2 arvoksi 61,3 %, joka kertoo matematiikan perusopetuksessa hankittujen taitojen ja lukion oppimistulosten välisestä vahvasta yhteydestä.

Kuva 5. Korrelaatio alkukartoituksen ja koepisteiden välillä

Varsinainen korrelaatiokerroin oli 0,783, joka ilmaisee huomattavaa lineaarista korrelaatiota tutkimusaineistossa. 

Kuva 6. GeoGebra 5 -tilastot, korrelaatioiden voimakkuus (MAOL-taulukot)

Huomioita ja hyötyjä

Alkukartoitustesti toteutettiin ensimmäisen jakson puolivälin kohdalla kahta ryhmää lukuunottamatta. Saimme näin jo ennen ensimmäistä koeviikkoa tietoa opiskelijoista, joiden tulos oli kriittisen alhainen ja kykenimme käynnistämään tarvittavia tukitoimia entistä aikaisemmin. Ensi vuonna kaikki ryhmät pyritään testaamaan ensimmäisen jakson puolivälissä. 

Opetuksellisesta näkökulmasta pitkän matematiikan moduulia MAA02 toteutettaessa havaitsimme erityisesti Alkukartoitustestin Algebran osa-alueen korreloivan hyvin opiskelijoiden mahdollisuuksissa menestyä pitkän matematiikan opinnoissaan. MAA02-moduulin kokeessa heikoimmin menestyneet näyttivät saaneen hyvin heikon tuloksen myös Algebran osa-alueessa. Alkukartoitustestin tuloksia voisi ehkä käyttää myös oppimäärän valinnan tukena heti lukion alkuvaiheessa.

Erityisopettajan kokemuksia

Tulosten analyysin seurauksena erityisopettajat huomasivat selvän yhteyden lukitestausten ja matematiikan alkukartoitusten tulosten välillä. Erityisopettajien palautteen perusteella työskentely heikompien opiskelijoiden kanssa tehostuu, koska testin perusteella nähdään selvästi ne osa-alueet, joiden harjoitteluun opiskelijan tulee erityisesti keskittyä. Testin tuloksen myötä lisäksi osa opiskelijoista tajusi paremmin, että heidän on erittäin hyödyllistä ottaa vastaan tarjottuja tukitoimia heti lukion alkuvaiheessa.

MAOL2-alustaan voi tutustua osoitteessa https://maol2.fi/

MAOLin jäsenillassa 12.3. aiheena MAOL2-alkukartoitus


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittajat