Kemian opettajan auktoriteetti

Tein hiljattain Pro gradu -tutkielman aiheesta Kemian opettajan auktoriteetti kemian opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Tutkielman avulla selvitettiin kemian opettajien ja oppilaiden näkemyksiä kemian opettajan auktoriteetista, sen muodostumisesta ja kehittämisestä.

Auktoriteetin merkitys

Miksi opettaja tarvitsee auktoriteettia? Jos oppilaat etenisivät tunnilla toiminnassaan vain, kun he ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä he aikovat seuraavaksi tehdä, voisi toiminta olla hidasta tai jopa mahdotonta. Ilman auktoriteettia yksimielisyyttä voikin olla vaikea saavuttaa tehokkaasti. Tällöin luokka ei myöskään todennäköisesti toimisi. Auktoriteettia tarvitaan siis sujuvoittamaan ryhmätyöskentelyä ja asettamaan yhteisiä päämääriä.

Opettajan auktoriteetti saatetaan nähdä negatiivisessa valossa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että auktoriteettisuhde ei ole uhka tasa-arvoiselle suhteelle. Tehokas ja toimiva auktoriteettisuhde vaatii ystävällisyyttä, luottamusta sekä molemminpuolista kunnioitusta. Tätä varten on hyvä luoda sääntöjä ja toimintaohjeita, joilla varmistetaan yhteiset pelisäännöt sekä oppilaiden sitoutuminen niiden noudattamiseen. Opettajan eräänä tehtävänä onkin tarjota oppilaille erilaisia aktiviteetteja ja ohjata oppilaita saavuttamaan asetetut tavoitteet. Oppilaiden ohjaamisen lisäksi opettajan tulee ammattitaitonsa avulla auttaa oppilasta kehittymään myös tiedollisilta valmiuksiltaan. Opettajan auktoriteetti käsittääkin kaikki opetukseen liittyvät asiat, kuten aiheen opettamisen, oppilaiden ohjaamisen, luokkahuoneen järjestyksen ylläpitämisen sekä oppimisen arvioinnin.

Kaiken kaikkiaan opettajan ja oppilaan välinen auktoriteettisuhde edistää oppimista ja ilman auktoriteettisuhdetta on vaikea järjestää hyvää opetusta. Auktoriteettia pidetään avainasemassa onnistuneen, tehokkaan ja motivoivan opetuksen kannalta. Tämän vuoksi auktoriteetti nähdäänkin välttämättömänä tekijänä koulumaailmassa.

Tutkimuksen taustaa

Auktoriteetin ja sen merkityksen käsittely on melko vähäistä kasvatusalan koulutuksissa ja kirjallisuudessa. Osaltaan tätä selittää se, että sana auktoriteetti saattaa herättää hyvin voimakkaita tunteita. Tällöin voi olla helpompi vaieta aiheesta kokonaan. Ymmärrys auktoriteetista ja sen merkityksestä onkin yleensä melko pintapuolista. Opettajan olisi kuitenkin hyvä tiedostaa auktoriteetin moninaisuus ja sen merkitys opetuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa pyrittiinkin parantamaan tietämystä auktoriteetista, jotta kemian opettajat ja opettajaksi opiskelevat voisivat kehittää omaa auktoriteettiaan ja sitä kautta opettajuuttaan.

Tähän tutkimukseen osallistui kuusi kemian opettajaa, joilla kaikilla oli takanaan jo useampi vuosi alan töitä joko yläkoulun tai lukion puolella. Toinen tutkimusjoukko muodostui 25 yhdeksäsluokkalaisesta oppilaasta. Opettajien näkemyksiä selvitettiin haastattelututkimuksen avulla ja oppilaiden näkemyksiä puolestaan kyselylomakkeella.

Auktoriteetin kehittäminen

Tutkimuksen eräänä tavoitteena oli selvittää, miten auktoriteettia voitaisiin kehittää. Kaikkien haastateltavien mukaan auktoriteetin koettiin kehittyvän erityisesti opetuskokemuksen kautta. Opetuskokemuksen avulla opettajat kokivat saaneensa monipuolisempia näkemyksiä opetettavaan aiheeseen ja ryhmänhallintaan. Työvuosien varrella opittiin huomaamaan, mitkä keinot ovat toimivia ja mitkä eivät.

Osa haastateltavista koki, että koulutusten tai kirjallisuuden avulla voidaan parantaa esimerkiksi aineenhallintaa tai opetustapoja. Tätä kautta voidaan puolestaan vahvistaa auktoriteettia. Opettajalla onkin hyvä olla aineenhallinta kunnossa, koska tulosten perusteella oppilaat arvostavat asiantuntevaa opettajaa. Pääasiassa oppilaat siis haluavat oppia tunnilla. Asiantuntijuuden moniulotteisuutta voidaan puolestaan viestiä oppilaille monipuolisten opetustapojen avulla. Kokeellisilla töillä kyetään esimerkiksi jakamaan hyvin vastuuta oppilaille. Tällöin opettaja pystyy osoittamaan luottamusta oppilaita kohtaan, mikä saattaa osaltaan vahvistaa opettajan auktoriteettia. Kokeellisten töiden aikana oppilaat ovat kuitenkin usein epävarmempia itsestään, jolloin opettajan tulee toimia asiantuntevana sekä oppilaita rohkaisevana ja ohjaavana henkilönä.

Asiantuntijuuden lisäksi opettajan ryhmänhallintataidot ovat keskeisessä osassa auktoriteetin kehittämisessä. Tulosten perusteella oppilaat selkeästi arvostivat opettajaa, joka osaa ylläpitää järjestystä. Suurin osa oppilaista arvosti hyvää kurinpitoa ja työrauhaa. Opettaja voikin pyrkiä kehittämään ryhmänhallintataitojaan muun muassa ennaltaehkäisemällä häiriötilanteita, toimimalla johdonmukaisesti tai keskustelemalla häiriköivän oppilaan kanssa tunnin jälkeen. Häiriötilanteiden ennaltaehkäisemisessä opettajan käytös ja sanaton viestintä ovat merkittävässä roolissa.

On tärkeä muistaa, että auktoriteetin vahvistaminen on jatkuvaa rakentamista yhdessä oppilaiden kanssa. Auktoriteetti ei ole pysyvä, vaan oppilaat horjuttavat sitä jatkuvasti. Auktoriteetin voikin menettää, jos esimerkiksi selittää asiaa virheellisesti tai ei toimi johdonmukaisesti. Auktoriteetin jatkuvaa rakentamista varten tarvitaankin opettajalta itsevarmuutta. Itsevarmuus lisääntyy osaltaan opetuskokemuksen myötä. Sitä voidaan kuitenkin parantaa myös erilaisten koulutusten tai itseensä perehtymisen avulla.

Auktoriteetti liittyy siis suurilta osin opettajan persoonaan, joten auktoriteetin kehittämistä varten jokaisen opettajan olisi löydettävä oma tapansa opettaa. Opettajan tulisi tutustua omaan persoonaansa ja pyrkiä opettamaan omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Vastaavasti opettajan tulisi tunnistaa heikkoutensa, hyväksyä ne ja tarvittaessa yrittää kehittää niitä. Olennaista onkin opettajaksi kasvaminen. Opettajan tulee uskoa omaan tekemiseensä, oppilaisiinsa ja auktoriteettisuhteen jatkuvan rakentamisen kannattavuuteen. Opettaja ei ole koskaan täysin valmis, vaan opetustyö nähdään koko opetusuran jatkuvana oppimisprosessina.

Tutkimuksen päätuloksia

Mitä auktoriteetti tarkoittaa?

 • Opettajan ja oppilaan välillä olevaa vuorovaikutussuhdetta, jossa on kyse valta-asettelusta
 • Henkilökohtaista ominaisuutta ja asiantuntijuutta

Miten auktoriteetti muodostuu?

 • Opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa, jossa vaikuttavat opettajan asema, persoona ja ammattitaito
 • Oleellista on pyrkiä luomaan luotettavat ja turvalliset vuorovaikutussuhteet, joissa esiintyy molemminpuolista kunnioitusta
 • Sääntöjä luomalla ja niitä johdonmukaisesti noudattamalla

Miten auktoriteettia voidaan kehittää?

 • Opetuskokemuksen karttuessa tai koulutusten ja kirjallisuuden avulla
 • Vahvistamalla aineenhallintaa ja ryhmänhallintataitoja
 • Käyttämällä monipuolisia opetustapoja
  • Jakamalla vastuuta oppilaille, esimerkiksi kokeellisten töiden aikana
 • Opettajapersoonaa vahvistamalla eli tutustumalla omaan persoonaansa
  • Omien vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen
  • Opettajaksi kasvaminen
 • Itsevarmuutta lisäämällä

Kokonaisuudessaan tutkimus löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906133182.

Kirjoittaja