Kemikaalivarastojen hoitajien koulutushanke

Johdantoa – hankkeen syntyhistoria

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kemian opetusharjoittelun osana on jo pitkään pidetty ryhmänohjaus (75 min. keskusteluluento) työturvallisuudesta kemian opetuksessa ja kemikaalivaraston vastaavan työstä. Osana opetusharjoittelua eräät harjoittelijoista myös vastaavat kemikaalivaraston hoitamisesta. Tämähän ei missään tapauksessa riitä opettajan tulevia mahdollisia vastuita ajatelleen, mutta on kuitenkin hyvä alku, kun kemikaalivarastojen hoitamisen vastuu kuitenkin jossakin vaiheessa aika usealle kemian opettajalle tulee.

Marraskuussa 2016 järjestettiin Viikin normaalikoululla yhteistyössä Helsingin MAOL-kerhon kanssa ensimmäinen täydennyskoulutus tästä teemasta ja osanoton runsaus yllätti meidät järjestäjät. Asialla todettiin olevan sosiaalinen tilaus. Tässä tilaisuudessa käynnistyi kemikaalivarastojen hoitajan oppaiden kokoaminen ja päivitysprosessi Jenna Salmijärven ilmoittaessaan kiinnostuksensa tästä – mistä hänelle kuuluu suuri kiitos. Seuraava koulutustilaisuus järjestettiin Tampereen MAOL-kerhon kutsumana marraskuussa 2017, jolloin oli jo ensimmäinen versio oppaasta olemassa ja testissä. Samalla kertaa rakentui myös kolmen tunnin opetuskokonaisuus kemikaalivaraston hoitajien koulutukseen.

Ensimmäinen tilaisuus vuonna 2016 Viikin normaalikoululla
Tilaisuus Tampereella marraskuussa 2017

Itse koulutushanke oli hetken mielijohde em. marraskuun tilaisuuden jälkeen. Opetushallituksen henkilöstökoulutuksen määrärahat olivat jaossa loppuvuodesta 2017 ja lyhyen MAOL:in toimiston kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen hankehakemus jätettiin tammikuussa 2018. Hakemus sai myönteisen vastauksen ja näin lähti suunnittelutyö käyntiin. Tuolla kertaa Opetushallitus oivalsi tilaisuuden sekä koulutuksen merkityksen ja tarpeen.

Tilaisuudet eri puolilla Suomea
Paikkakunnat, joissa tilaisuudet pidettiin

Tilaisuuksia oli hankkeen aikana kaikkiaan 11 kpl syksyn 2018 aikana. Suunnitelman mukaan tilaisuuksia piti järjestää 10, mutta pääkaupunkiseudulla koulutustilaisuus pidettiin sekä Helsingissä että Vantaalla. Oheisesta kartasta näkyy paikkakunnat. Jokaisesta tilaisuudesta on tehty blogi-kirjoitus, jossa on jotain mainintoja ja kuvia pidetystä tilaisuudesta. Blogi löytyy osoitteesta: http://opettajankoulutus.fi/kemikaalivarasto/.

Osallistujamäärät vaihtelivat 20-80 hengen välillä, tietenkin alueen opettajatilanteen mukaan. Useita paikkakuntia jäi käymättä toiveista huolimatta, joten tarvetta koulutukselle on edelleen. Tästä täytyy paikkakunnilla käydä keskusteluja, kenen vastuulla perehdyttäminen tähän tehtävään on tulevaisuudessa ja miten asia hoidetaan kuntoon (työnantajan vastuulla tämä toki on – mutta voisivatko kunnat esim. AVI:en avulla organisoida lisää koulutuksia, jotta tilanne ei karkaa käsistä). Säännöllinen koulutus turvaa niin aineiston ajantasaisuuden, että osaamisen kartuttamisen kouluttajienkin osalta. Koulutettavia tulee koko ajan uusia ja oma erityinen perehdytyskoulutus on aina paikallaan. Koulutus on myös antoisa tilaisuus luoda verkostoja kemian opettajien kesken.

Toteutuneiden tilaisuuksien vaikuttavuutta kuvannee se, että tilaisuuksien jälkeen tehdyssä kyselyssä yli 80% vastanneista totesi varaston hoitoon liittyvien asioiden edenneen koulussa koulutuksen jälkeen. Myös joillakin paikkakunnilla toteutuneet käytännöt levisivät uusille alueille, mm. jätteiden keräämiseen liittyvät järjestelyt eri kuntien yhteistyönä.

Kouluttajina toimi Jenna Salmijärvi Ehnroosin koulusta Mäntsälästä ja Ari Myllyviita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta. Jenna on tehnyt kemian pro gradunsa kehittämistutkimuksena kemikaalivaraston hoitajan oppaasta ja sen käytöstä. Ari on opettajankouluttaja Helsingin yliopistossa ja on saattamassa loppuun väitöskirjaansa kemian opettajan työn kehittämisestä. Molemmat ovat syventäneet osaamistaan kemian kemikaaliturvallisuuden ja työturvallisuuden osalta.

Jenna Salmijärvi ja Ari Myllyviita
Tilaisuuksien anti – myös aineistot jaossa

Luentojen lisäksi joissakin tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua koulun omaan varastoon ja käytänteisiin. Kemikaalien säilyttäminen ja merkitseminen ovat perusasioita, tässä pari hyvää esimerkkiä. Kemikaalivaraston kaappien täytyy olla normien mukaisesti ja mm. ilmastointi täytyy hoitaa hyvin. Koulutuksen aikana koottiin kuvia eri koulujen varastoista ja käytänteistä ja yksi kurssien tehtävistä olisikin ”ennen” ja ”jälkeen” tilanteen kuvaaminen.

Vasen kuva: hyllyjen sisällöt lueteltu erikseen. Oikealla ylhäällä: tippapullot kovassa käytössä. Oppilaiden oman kokeellisen työskentelyn toteuttaminen onnistuu erinomaisesti, kun tippapulloja on riittävästi ja mahdollisimman monen kemikaalin mukaan. Oikealla alhaalla: ilmastointiputket kertovat asian olevan kunnossa

Hanke on tukeutunut Jenna Salmijärven toteuttamaan oppaaseen, joka löytyy peda.net -palvelusta ilmaisena. Osoite on: https://peda.net/oppimateriaalit/kemia/kvo. Opasta päivitetään edelleen ja se on hyödyllinen apu kemian opettajille, vaikka eivät olisikaan vastuussa koulun kemikaalivarastoista. Koulutuksen tueksi on allekirjoittanut tuottanut oman diasarjan, mikä päivittyy vuosittain opetusharjoittelijoille pidettävien ryhmänojauksien myötä. Opettajien tueksi tuotetun hoitajan oppaan lisäksi hankkeen aikana on syntynyt ladattavissa oleva pohja kemikaaliluettelon tekemiseen ja mm. pullojen etikettien tulostamiseen.

Kemikaalivaraston hoitajan oppaan etusivu

Koulutuksessa käytetty diaesitysmateriaali löytyy kemian opetuksen aineistosivuilta (myös peda.net -palvelussa). Akuutteihin kysymyksiin ovat molemmat kouluttajat vastanneet kemian opettajien aktiivisessa Facebook-ryhmässä (Kemian opettajat – vertaisryhmä).

Miten jatkossa?

Viranomaisten tarkastustoiminta on tällä hetkellä yksi huolen aihe kemian opettajille. Eri kouluissa ja eri AVI-alueille käytänteet poikkeavat toisistaan, on mm. erilaisia vaatimuksia kemikaaliluetteloiden osalta. Perustuuko tilanne normien puuttumiseen, vai tarkastajien tietämättömyyteen koulun kemian opetuksen arjesta ja käytännöistä. Tästä kertovat esim. eriskummalliset vaatimukset luetteloida tonneissa (1000 kg!) koulun kemikaaleja, tai säilyttää ja päivittää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita paperisena. Näistä MAOL voisi ottaa kopin ja lähteä selkeyttämään normistoa ja vaatimaan tarkastajien toiminnan yhtenäistämistä.

Uutta koulutushanketta koetetaan saada rahoitettua eri tavoin. Mutta myös ilman ulkopuolista rahoitusta varastonhoitajien koulutustilaisuuksia voi ja kannattaa järjestää MAOL-kerhojen toimesta. Kerhot voivat hakea tukea omilta kunniltaan.

Kirjoittaja