MAOLin kysely fysiikan ja kemian opetuksesta

MAOL ry:n perusopetuksen toimikunta piti jäsenistölle keväällä 2022 fysiikan ja kemian opetukseen liittyvän kyselyn. Kyselyyn saatiin mukavasti vastauksia. 

Vastausten perusteella opetusryhmien koossa on selkeää vaihtelua. Lähes puolet opetusryhmistä oli suositusten mukaisia alle 16 oppilaan ryhmiä. Kuitenkin myös yli 30 oppilaan opetusryhmiä löytyy ja 16–20 oppilasryhmät ovat myös yleisiä. Koulun sisällä voi olla myös vaihtelua.

piirakkadiagrammi, josta selviää että useimmilla on 1-2 erityisen tuen oppilasta ryhmssään
Kuva 1: Erityisen tuen oppilaiden määrä opetusryhmässä enimmillään

Erityisen tuen oppilaiden määrä opetusryhmissä vaihtelee vastausten perusteella suuresti. Sellaisille tunneille, joilla erityisen tuen oppilaita on, lähes puolet (48,7 %) kertoo ettei ohjaaja ole käytettävissä kaikille tunneille. Noin neljännes vastanneista ei saa erityisen tuen oppilaille ohjaajaa lainkaan tunneille. 13,6 %:lla vastanneista ohjaajan saaminen riippuu oppilaan tuen tarpeesta.

Hieman yli puolet vastanneista kokee pystyvänsä toteuttamaan haluamansa kokeelliset työt opetusryhmiensä kanssa. Suurimmat syyt pystymättömyyteen ovat onnettomuusriskin suuruus sekä liian iso ryhmäkoko. Välineistön ja kemikaalien puutteellisuus vaikuttavat kokeellisten töiden valintaan.

Opetustilojen suhteen tilanne on melko hyvä. Enemmistöllä vastanneista on fysiikan ja kemian opetukseen käytössä laboratorioluokka kaikille tunneille tai osalle tunneista. Kuitenkin on yhä opettajia, joilla ei ole lainkaan laboratorioluokkaa käytössä. Tilojen koetaan myös soveltuvat kokeellisten töiden tekemiseen hyvin, vain 3,5 % vastanneista vastasi tilojen olevan soveltumattomia kokeelliseen työskentelyyn. Valtaosasta työskentelytiloja löytyy vetokaappi, hätäsuihku, palosammutin ja hätäkatkaisin. EA-tarvikkeet ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät hieman muita varusteita harvemmin tiloista. Työpistekohtainen ilmastointi sen sijaan puuttuu lähes kaikista luokista. Kemikaalien säilytys ja jätteiden asianmukainen kierrätys on hyvällä mallilla enemmistössä vastanneiden kouluista. Jätteiden osalta avoimesta kysymyksestä käy kuitenkin ilmi, että opettajien keskuudessa jätteiden jatkokäsittely aiheuttaa huolta. 

Piirakkadiagrammi josta selviää, että melkein 80<p>Pääosin oppilaat eivät vietä aikaa fysiikan tai kemian luokassa ilman aikuisen valvontaa välituntisin tai koulun jälkeen. Oto-tuntien aikana tätä kuitenkin tapahtuu jonkin verran. Oppilaiden suojavarusteet ovat vastausten perusteella myös hyvin käytössä; työtakit ovat suositumpia kuin esiliinat ja suojalasit ovat käytössä pääosin joko kaikissa töissä tai osassa töissä tarpeen mukaan. </p><p>Selkeää poikkeavuutta ilmenee uusien työvälineiden ja aineiden tilaamisessa. Suurin osa opettajista (61,8 %) tekee pieniä tarvikehankintoja omalla rahalla ja vain 37 % ei osta lainkaan omalla rahalla tarvikkeita. </p><figure class=Piirakkadiagrammi josta selviää, että valtaosa saa tilata uusia työvälineitä tietyllä budjetilla vuodessa.
Kuva 3: Saatko tilata uusia työvälineitä ja aineita?

Kyselyn perusteella jäsenistö toivoo täydennyskoulutusta fysiikan ja kemian opetukseen. MAOL ry on vastannut tähän tarpeeseen ja kokeelliseen työskentelyyn ollaan järjestämässä täydennyskoulutusta. Lisäksi lähestymme sivistystoimenjohtajia ja rehtoreita fysiikan ja kemian opetukseen liittyvistä epäkohdista kirjeen muodossa. 

Kirjoittaja