Matematiikan osaaminen on tie työelämään ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Uusi hallitus haluaa pidentää oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen. Koska Suomessa koulutus ei saa olla varallisuudesta kiinni, tulee koulutuksen olla maksutonta. Näillä uudistuksilla halutaan varmistaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen loppuun, mikä puolestaan avaa ovet korkeakouluopintoihin. Hallitus kun linjaa tavoitteekseen myös sen, että puolet ikäluokasta suorittaa korkeakouluopinnot. Tarvitsemme kautta linjan parempaa osaamista.

Korkeamman osaamisen tarve näkyy myös siinä, että teknologiateollisuus tarvitsee 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Heistä 60 prosentilla tulisi olla korkeakoulutus. Matemaattis-luonnontieteellisellä osaamisella rakennetaan yhteiskunnan hyvinvointia, koska vientimme perustuu pitkälti sen varaan. Mitä meidän siis tulisi tehdä?

Matemaattisen ajattelun ja osaamisen vahvistaminen on olennaista läpi koko koulupolun. Tutkimusten mukaan kaikkein vahvin matematiikan osaamisen selittäjä oli matematiikan minäkäsitys eli arviot omista kyvyistä oppia ja osata matematiikkaa. On tärkeää tarjota jokaiselle mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia ja antaa vahvistusta sille, että oppilaat pystyvät oppimaan matematiikkaa. Suomalaiset tytöt ovat maailman huippuja matematiikan osaamisessa, mutta eivät hakeudu teknisille aloille. Siksi on tärkeää, että erityisesti me matemaattisten aineiden opettajat kannustamme tyttöjä käyttämään näitä lahjojaan, valitsemaan lukiossa pitkän matematiikan ja myös kirjoittamaan sen.

Koska asenteet ovat koulun tuottamia oppimistuloksia, on niihin mahdollista vaikuttaa opetuksen ja suotuisien oppimisympäristöjen avulla. On siis tärkeää tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia ja antaa vahvistusta sille, että oppilaat pystyvät oppimaan matematiikkaa. Erilaisissa oppimistilanteissa tulisi etsiä oppilaiden vahvuuksia ja antaa heille MyTech-uratarinoita paljon kannustavaa palautetta.

Kehitys ja uudistuminen lähtee koulujen arjesta: oppilaista, opettajista ja uudenlaisesta pedagogisesta ajattelusta. Uuteen suuntaan tarvitaan voimakasta opettajien täydennyskoulutusta, yhteistyötä kotien kanssa ja erityisesti yhteistä kansallista tahtoa.

Hallitusohjelmassa nostetaan esille useassa kohtaa myös opintojen ohjauksen merkitys. Perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan kaikkien opettajien opintojen ohjauksellista otetta ja yhteyksiä ammatteihin ja työelämään. Tavoitteena on luoda monipuolista yhteistyötä, rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia ja käytännön yhteistyöverkostoja. Parhaimmillaan työelämäyhteistyö kehittää sekä työelämää että koulutusta. Voidaksemme pitää yllä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamisen tärkeyttä, on matemaattisten aineiden opettajien opintojen ohjauksellinen ote todella tärkeää.

MAOL uskoo yhteistyön voimaan ja tekee yhteistyötä sekä Teknologiateollisuus ry:n että LUMA:n alueellisten keskusten kanssa. Opettajien tueksi Teknologiateollisuus on tehnyt MyTech-uratarinoita, joihin on koottu nuorien osaajien tarinoita. Kannustammekin yhdessä kaikkia matemaattisten aineiden ja teknisen työn opettajat näyttämään jo syksyllä jokaisella viikolla jokaiselle ryhmälleen MyTech-uratarinan. Jyväskylän LUMA-päivillä käynnistettiin ”Työelämä ja tutkimus tutuksi opettajille”. TETTO on hanke, jossa kehitetään mallia opettajien ja oppilaanohjaajien työelämätietoisuuden lisäämiseksi.

Hyvää alkavaa syksyä kaikille matemaattisten aineiden opettajille!

Kirjoittaja