SmartPool-hanke: Biljardia ja matematiikkaa ala- ja yläkouluun

Alankomaalainen Mulier -instituutti tekee tutkimusta urheilusta ja edistää liikuntaa kansallisesti. Hollannin Biljardiliitto (Koninklijke Nederlandse Biljartbond, KNBB) yhdessä Mulier-instituutin järjesti alankomaalaisissa kouluissa vuonna 2019 SmartPool-pilottikokeilun, jossa yhdistettiin matematiikkaa ja biljardia. Kokemukset projektista olivat hyviä, ja pilottikokeilun myötä syntyi oppimateriaali, johon valtaosa opettajista sanoi olevansa tyytyväisiä. Opiskelu koettiin hauskemmaksi, projekti paransi luokan sosiaalista ilmapiiriä ja auttoi samalla matematiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan Biljardiliitto (European Pocket Billiard Federation, EPBF) yhdessä Mulier -instituutin kanssa anoi ja sai Erasmus+ rahoitusta, jotta projekti saisi jatkoa ja samalla mukaan saataisiin muita maita Euroopasta. Mukaan SmartPool-projektiin ovat lähteneet biljardin lajiliitot Bulgariasta, Kyprokselta, Saksasta, Alankomaista ja Suomesta. Suomesta SmartPool-projektiin mukaan lähti Suomen Biljardiliitto ry. Heti alussa tuli selväksi, että mukaan tarvitaan kouluja ja opettajia, joten Suomen Biljardiliitto ry pyysi MAOL ry:n mukaan tähän projektiin. Aihe kuulosti mielenkiintoisalta, joten lupauduimme mukaan.

Kolme havainnekuvaa biljardipallojen liikkeistä
Kuva1: Kuvassa on esitetty kahden biljardipallon törmäys toisiinsa. Kuvasta on helppo havainnoida suorakulmaisen kolmion laskusääntöjä, kuten esimerkiksi Pythagoraan lause. Tämä kuva on MAOLin omasta materiaalista.

Aikataulu

Vuoden 2020 syksyllä Erasmus-rahoitteinen SmartPool-projekti lähti virallisesti käyntiin. Projektin tavoitteena on yhdistää poolbiljardia ja matematiikka, jotta voitaisiin lisätä 9–15 vuotiaiden kiinnostusta matematiikkaa kohtaan ja tukea oppilaiden matematiikan opiskelua. Lisäksi tarkoitus on kehittää yhteistyötä koulujen ja biljardiliittojen välillä. Kevään 2021 aikana oli tarkoitus löytää opettajat ja koulut, joissa kokeilu voitaisiin suorittaa. Oppilaiden näkökulmasta käytännössä tämä tarkoittaa Suomessa lähinnä alakoulun 6. luokkalaisia ja yläkoulun 7. luokkalaisia. Suomessa oppilailla on valinnaisaineita, joten nähtiin kokeilujakson vetäminen sellaisena mielekkääksi. Keväällä 2021 oli tarkoitus saada käännettyä opetusmateriaali suomeksi, jotta päästäisiin kouluttamaan opettajat elokuussa 2021. SmartPool-projektissa on kaksi kokeilujaksoa. Näistä ensimmäinen on lukuvuonna 2021–2022 ja toinen lukuvuonna 2022–2023. Yksi kokeilujakso kestää 10 viikkoa. Vuoden 2023 syksyllä on tarkoitus tehdä loppuraportti ja arviointi ja päättää projekti. Tämän jälkeen SmartPool-materiaali on kouluilla vapaasti käytettävissä.

Haasteita

Biljardiliiton omilla suhteilla halukkaat opettajat pilottikokeilun ensimmäiseen vaiheeseen oli helppo löytää. Mutta heti keväällä 2021 aikataulu osoittautui haasteelliseksi. Viivästyksiä on aiheuttanut esimerkiksi materiaalin suomentaminen. Alkuperäinen materiaali on kirjoitettu hollanniksi, joten materiaalin käännöstyötä suomeksi ei voitu heti aloittaa, koska sopivaa henkilöä, joka osaisi kääntää hollannista suomeksi, ei löytynyt. Meidän piti odottaa, että englanninkielinen käännös valmistuu ensin, jotta päästään kääntämään materiaali englannista suomeksi. Mutta vihdoin kesällä 2021 suomenkielinen materiaali valmistui. Pilottikoulut saavat opetusmateriaalin lisäksi myös taittuvilla jaloilla olevan biljardipöydän täydellisine välineineen. Koska SmartPool-projektin biljardipöydät valmistetaan Kiinassa, koronan takia biljardipöytien toimituksissa on ollut viivytyksiä. Näillä näkymin opettajat saadaan kuitenkin koulutettua Suomessa marraskuussa ja ensimmäinen pilottijakso käynnistyy tammikuussa 2022. 

SmartPool-oppilaskortit

Hollannissa tehdystä ja suomennetusta materiaalista löytyvät oppilaskortit, joita on yhdeksälle oppitunnille. Ensimmäinen oppitunti keskittyy poolbiljardin numeroituihin palloihin, joilla määritellään käsitteet kolmioluku ja neliöluku. Samalla käydään pallojen asettamista eri muotoisiin ryhmiin, kuten timantin muotoon. Toisella oppitunnilla käydään läpi turvalyöntejä ja kolmannella oppitunnilla pelityyppejä. Pelityyppeinä esitellään kasipallo ja ysipallo. Kolmannella tunnilla mukaan on saatu ympättyä hieman prosenttilaskentaakin.

Havainnekuva biljardipalloista aloituskolmioksi aseteltuna
Kuva 2. Lukuja 1, 3, 6, 10, 15 nimitetään kolmioluvuiksi. Tässä on samalla esitetty lukujonon käsite. Tämä kuva on SmartPoolin tekemästä materiaalista.

Neljännellä tunnilla mietitään lyöntipallon osumista kohdepalloon. Määritellään käsitteet tähtäyslinja, sekä pallon nopeus ja osumakulma. Samaa aihetta jatketaan viidennellä tunnilla, joka keskittyy kulmiin. Ongelmia ei ole mietitty matemaattisesti vaan paremminkin piirtämällä, mutta piirtämistehtävät on korvattu hankkeen oman SPAT-nimisen työkalun käytöllä. Mielestäni piirtokolmion käyttö olisi kuitenkin parempi tapa lähestyä kulmia ja niiden mittaamista kuin SPAT-työkalu. Kuudennessa kappaleessa katsotaan nopeuksien jakautumista osiin pallon törmätessä toisiinsa. Käytännössä nopeudet jakautuvat kuten suorakulmaisen kolmion kateetit. Tässä kappaleessa on taustalla paljon suorakulmaisen kolmion matematiikkaa, mutta se on täysin sivuutettu. On tyydytty pelkästään piirtämään nuolia, jotka kuvaavat nopeutta.

Seitsemännessä kappaleessa puhutaan pallon pussittamisesta, jossa hieman sivutaan todennäköisyyttä, mutta siinä tyydytään lähinnä havainnointiin ja piirtämiseen. Kahdeksas ja yhdeksäs kappale keskittyvät valleilla pelaamiseen. Tästä saisi hyviä piirtämistehtäviä heijastumisesta, sekä peilauksesta pisteen ja suoran suhteen. Näitä aiheita on sivuttu lähinnä parin esimerkin avulla.

Yhteenvetona voisi todeta, että SmartPool-materiaalissa matematiikka on jäänyt hieman taka-alalle. SmartPool-materiaali sellaisenaan sopisi 6. tai 7. luokalle joko valinnaisaineeseen, jossa pelataan biljardia tai biljardikerhoon tukimateriaaliksi. Materiaali sellaisenaan tukee hyvin biljardin pelaamista, mutta jos materiaalilla on tarkoitus innostaa matematiikan pariin, niin kosketus siihen on jätetty oikein kevyeksi. Ainoastaan kappaleen 1 materiaali sopisi sellaisenaan matematiikan tunnille. 

MAOL ry:n tekemä materiaali

Projektin mukana tulevat oppilaskortit ovat aiheuttaneet päänvaivaa matematiikan opettajille, koska matematiikan osuus on koettu niissä heikoksi, varsinkin yläkoulua ajatellen. Palautetta on tullut esimerkiksi saksalaisilta matematiikanopettajilta, jotka ovat olleet pettyneitä valmiiseen SmartPool-materiaaliin. Saksalaisilla ei ole mahdollisuutta pitää SmartPoolia valinnaiskurssina, niin kuin Suomessa, vaan aihe pitäisi tuoda sellaisenaan matematiikan tunnille. MAOL ry:ssä nousi halu parantaa valmista SmartPool-materiaalia, jotta SmartPool-materiaali sopisi paremmin Suomen yläkouluihin. Alkuperäisessä materiaalissa sivutaan joitain aiheita, joista helposti löytyy matemaattinen tausta, mutta sitä ei ole täysin hyödynnetty alkuperäisessä materiaalissa. Sellaisenaan SmartPool-materiaali sopii paremmin alakouluun tai biljardikerhoihin. Otetaan pari esimerkkiä, kuinka MAOL ry on parantanut alkuperäistä SmartPool-materiaalia.

Alkuperäinen materiaali

Havainnekuva biljardipallon kimpoamisesta.

Alkuperäisessä materiaalissa on kuvattu pallon reitti ja tähtäyssuunta.

Havainnekuva biljardipöydästä

Alkuperäisessä materiaalissa puhutaan tähtäyspisteestä ja pelilinjasta, joka pitäisi löytää, jotta punainen pallo saataisiin pussiin osumalla siihen valkoisella pallolla.

MAOLin tekemä lisämateriaali

Havainnekuva biljardipallon kimpoamisesta reunasta. Apuruudukko.

Apuruudukon avulla kuvasta on helppo esittää pallon peilaus suoran ja pisteen suhteen.

Havainnekuva, millaisia kulmia syntyy pallon kimpoillessa biljardipöydällä

MAOLin materiaalissa päätellään kulmien suuruuksia ja piirretään pallon reittiä apuruudukon avulla. Tästä on helposti johdettavissa käsitteet kuten vieruskulma, ristikulma, heijastuskulma. 

Kuten nämä esimerkit osoittavat, saadaan biljardiin varsin helposti mukaan alakoulun ja yläkoulun matematiikkaa. Aiheita matematiikasta on helppo hakea. MAOL ry on tehnyt SmartPool-lisämateriaalia heijastumisesta, peilauksesta, kulman mittaamisesta, kulman laskemisesta, lukujonoista, suorakulmaisesta kolmiosta, Scratch-ohjelmoinnista, todennäköisyyksistä ja tilastomatematiikasta. 

Screenshot Scratch-ohjelmasta, jossa näytetään keltaisen pallon kimpoilua halki sinisen alueen
Kuva 3. Kuvankaappaus Scratch-ohjelmasta, jossa simuloidaan pallon reittiä pallon osuessa valleihin. Biljardiaihe mahdollistaa myös ohjelmoinnin ja matematiikan liittämisen toisiinsa. Ohjelmointi on mukana Suomen matematiikan oppisisällöissä. Tämä kuva on MAOLin omasta materiaalista.

Jatko

SmartPool -projektissa on vihdoin päästy siihen pisteeseen, että ensimmäiset pilottikokeilut alkavat pian Suomessa. Seuraavaksi odotamme palautetta ja parannusehdotuksia kurssin vetäjiltä. Erityisen kiinnostavaa on verrata materiaalin sopivuutta ala- ja yläkouluun. Onko pysytty alkuperäisessä materiaalissa, vai onko otettu käyttöön MAOL ry tekemää matematiikkapainotteista lisämateriaalia. 

Biljardin lajiliittojen, niin eurooppalaisen kuin kansallistenkin, tavoitteena projektissa on lisätä lajin kiinnostusta nuorten keskuudessa heille luonnollisessa ympäristössä ja yhtenä osana projektia on myös ollut järjestää rentoja kilpailutapahtumia nuorten keskuudessa niin kouluissa, kuin kansallisellakin tasolla. Alankomaissa järjestetyn kokeilun perusteella SmartPool-projekti on auttanut myös nostamaan oppilaiden itsetuntoa ja toiminut hyvänä työkaluna kiusaamisen vastaisessa työssä.

Jos olet kiinnostunut toisesta SmartPool-pilottikokeilusta lukuvuonna 2022–2023, niin ota yhteyttä Suomen Biljardiliitto ry:n Tommi Lamminahoon tommi.lamminaho@gmail.com, 0408295494.

Kirjoittajat