Matematiikan opetuksen kansalliskomitean esittely

ICMI (International Commission on Mathematics Instruction) on kansainvälinen matematiikan opetuksen edistämisen järjestö, joka toimii Kansainvälisen matematiikan unionin (IMU) yhteydessä. Järjestön ja Suomen välistä yhteyttä hoitaa Matematiikan opetuksen kansalliskomitea (FiCMI), joka puolestaan toimii Suomen tiedeakatemiain puitteissa. Vuosien saatossa järjestöillä on ollut monenlaista toimintaa, jota ei kuitenkaan laajasti tunneta. Tämän kolumnin tarkoitus on esitellä ajankohtaisia aiheita ja kansalliskomitean jäsenten ajatuksia matematiikan opetuksesta ja sen kehittämisestä. Kolumnia on myös mahdollista kommentoida ja siten saattaa uusia ideoita tietoomme. Tässä ensimmäisessä puheenvuorossa esittelen järjestöjen historiaa ja nykyistä toimintaa.

ICMI [1] perustettiin 1908 puheenjohtajanaan tunnettu matemaatikko Felix Klein. Järjestö asetti tavoitteekseen selvittää matematiikan opetuksen trendejä eri maissa. Toiminta lakkasi vuonna 1920 ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa. ICMI herätettiin kuitenkin henkiin vuonna 1928 ja sen tehtäviin lisättiin opettajakoulutusta koskevan tiedon kerääminen ja levittäminen. Vuonna 1952 IMU järjestäytyi uudelleen ja ICMI:stä tuli sen pysyvä opetukseen keskittyvä alaryhmä. Tässä vaiheessa järjestöön kuului vain 22 maata, mukaan lukien Suomi. Järjestö laajeni asteittain ja keskittyi maiden väliseen tiedonvaihtoon. Vuonna 1969 järjestettiin ensimmäinen ICME (International Congress on Mathematics Education); siihen asti opetukseen liittyvät ICMI:n tutkimukset oli esitetty kansainvälisen matematiikan kongressin (ICM) yhteydessä. Tässä vaiheessa järjestössä on 38 aktiivista maata. ICME järjestetään neljän vuoden välein ja on nykyään ICMI:n tärkein ja näkyvin toimintamuoto. Seuraava ICME-konferenssi on Australiassa heinäkuussa 2024. Toinen näkyvä toiminta on vuonna 1985 perustettu ICMI Studies -kirjasarja, jossa kerätään yhteen tutkimuksia tietystä aihepiiristä. Esimerkiksi juuri ilmestyneessä ICMI Study 24:ssä selvitetään matematiikan opetussuunnitelmauudistuksia eri puolilla maailmaa. ICMI Study -kirjat ovat avoimesti saatavilla [2].

Suomalainen osallistuminen ICMI:in järjestettiin aluksi ad hoc -periaatteella Matematiikan kansallisen komitean kautta. Vuonna 1979 todettiin tarve suurempaan pysyvyyteen myös kansallisella tasolla, jonka seurauksena perustettiin nasevasti nimetty ”Matematiikan kansallisen komitean matematiikan opetuksen toimikunta” ensimmäisenä puheenjohtaja Ilpo Laine Joensuun yliopistosta. Alkuvuosina uusi toimikunta mm. kehitti materiaalia matematiikan sovelluksista kouluopetusta varten sekä välitti Kouluhallitukselle tietoa sopivista henkilöistä koulutarkastajiksi matematiikan alalla. Alusta lähtien keskeinen toiminta on ollut lähettää Suomen edustaja ICMI:n yleiskokoukseen kerran neljässä vuodessa. Ennen internetin laajaa käyttöönottoa tämä oli samalla keskeinen tiedonhankkimisväylä kansainvälisistä tuulista matematiikan opetuksen saralla.

Toimikunnan hiipunutta toimintaa päätettiin jäntevöittää viime vuonna. Kansainvälisten järjestöjen toimintalogiikan mukaisesti toimikunta järjestyi uudelleen Matematiikan opetuksen kansalliskomiteana (englanniksi Finnish Commission on Mathematics Instruction, FiCMI).  Uusia jäseniä rekrytoitiin MAOLista ja MALU-tutkimusseurasta. Muiden jäsenten kautta komiteassa ovat edustettuina korkeakoulut, lukio, peruskoulu, OPH sekä OKM. Kansalliskomitean tavoitteeksi asetettiin olla ”laaja-alainen matematiikan opetuksen asiantuntija, jonka tavoitteena on matematiikan opetuksen laadun ja arvostuksen edistäminen.”

ICMI:n ja Suomen välisten tiedonvälityksen lisäksi päätettiin kolmesta toimintakokonaisuudesta, joilla FiCMI tulisi laajemmin tunnetuksi.

  1. Ensinnäkin, toimintaa on nyt paremmin kirjallisesti dokumentoitu ja näkyvissä verkkosivulla [3].
  2. Toisekseen, päätimme luoda kolumnin, jossa kansalliskomitean jäsenet pääsevät ääneen ja sovimme MAOL:n kanssa, että se julkaistaisiin Dimensio-verkkolehdessä. Tämä on kyseisen kolumnin ensimmäinen artikkeli.
  3. Halusimme myös järjestää IRL-tapahtumia, mutta Suomessa on jo monta muuta aiheeseen liittyvää konferenssia. Kolmas toimintamuoto on opetusaiheisten sessioiden järjestäminen sopivien, olemassa olevien konferenssien yhteydessä.

ICMI:n vuosibudjetti on vaatimaton ja FiCMI toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Siten tavoitteena kaikessa toiminnassa on tehdä tulosta tehokkaasti esimerkiksi hyödyntämällä kansainvälisesti kehitettyjä toimintamalleja ja materiaalia. Alueellisen yhteistyön merkeissä järjestettiin vuoden alussa tapaaminen Pohjois-Euroopan maiden ICMI-edustajien kokoontuminen, jossa vaihdettiin tietoa kunkin maan kansallisesta ICMI-toiminnasta.

Kuulemme mielellään ajatuksia tulevien FiCMI-kolumnien aiheiksi. Voitte myös tuoda esiin ideoita tulevaksi toiminnaksi tai kysyä FiCMI:n ja ICMI:n toiminnasta.

Peter Hästö, Turun yliopisto

FiCMI:n puheenjohtaja (2022-24)

Viitteet

[1] Järjestön nimi on vaihdellut, mutta yksinkertaisuuden vuoksi nimivaihtelut on tässä jätetty huomiotta.

[2] New ICMI Study Series https://www.springer.com/series/6351

[3] Toistaiseksi osoitteessa https://www.problemsolving.fi/ficmi/.

Kirjoittaja