Matematiikan valtakunnallinen koe päättöarvioinnin tukena

Päättöarviointia suoritetaan joka vuosi valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisin yhteisin kriteerein, mutta siitä huolimatta eri koulujen arvosanojen erot suhteessa osaamiseen saattavat olla pahimmillaan useita arvosanoja. Miten opettajat ympäri Suomea voisivat saada tukea matematiikan arvioinnin yhdenmukaistamiseen? Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan tietysti monia asioita, joita tulee pohtia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. MAOL, yhteistyössä kustannusyhtiönsä MFKA Kustannus Oy:n kanssa, tarjoaa tukeaan tuottamalla joka vuosi opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteereihin pohjautuvan matematiikan valtakunnallisen kokeen. Valtakunnallinen koe antaa tukea päättöarvioinnin loppuvaiheeseen.

Matematiikan valtakunnallisella kokeella on pitkät perinteet. Oman 30-vuotisen urani aikana minulla on aina ollut mahdollisuus tilata oppilailleni päättöarvioinnin suorittamisen tueksi matematiikan valtakunnallinen koe. Olen nähnyt sillä työurani aikana monia merkityksiä. Materiaalien ja oppilasryhmien muuttuessa saattaa oppimispolkuun syntyä turvallinen ”kupla”, jossa karsitaan vaikeiksi koettuja asioita pois jotta opetustilanteet pysyvät hallinnassa, varsinkin silloin, kun tuen tarvitsijoita on paljon. Tästä seuraa kuitenkin tilanne, jossa lahjakkaat oppilaat turhautuvat, eivätkä saa riittäviä valmiuksia siirtyä opiskelemaan toisella asteella esimerkiksi pitkää matematiikkaa. 

Pitkän opettajaurani aikana olen havainnut myös, että opetussuunnitelmauudistukset tuovat mukanaan aina jotakin uutta, joka täytyy huomioida opetustyötä suunniteltaessa joko työskentelyn taitojen tai sisältöjen osalta. Aina ei ole mahdollisuutta ostaa uusia oppimateriaaleja, jotka toisaalta eivät aina vastaa uudistuneen opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita, vaikka esittelytilaisuuksissa usein niin luvataan. Opettajan on siis myös itse oltava aktiivinen. Tieto siitä, että valtakunnallisen kokeen tekijät varmasti huomioivat uudistukset saa, ainakin minut, suhtautumaan muutoksiin vakavasti. Valtakunnallisten kokeiden käyttäjiltä toivotaan joka kevät myös palautetta kokeesta, mikä otetaan huomioon seuraavan vuoden koetta laadittaessa. Tämä on mielestäni erinomainen tapa pitää valtakunnallisen kokeen laatua korkealla.

Kuplan muodostumisella tarkoitan myös sitä, että ilman ulkopuolista haastetta opiskeluun saattaa muodostua harhainen turvallisuuden tunne, jossa opettaja opettaa asioita käyttäen itselleen tuttua käsitteitä ja työtapoja ja tekee kokeet niihin perustuen. Tämä vahvistaa tietysti oppilaiden turvallisuuden tunnetta, kun ollaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, mutta yhdeksännen luokan päättövaiheessa pitäisi mielestäni uskaltaa siirtyä myös ns. epämukavuusalueelle. Tämä on se vaihe, jossa opiskelun tulisi sisältää myös laajempia kokonaisuuksia. Toisaalta tehtävät eivät enää ratkea vain yhdellä tietyllä tavalla tai yhdellä laskulausekkeella, mistä seuraa, että hyviä ratkaisutapoja saattaa olla useita. 

Kuva maailmanpyörästä ja sanallinen tehtävä.
Kuva 1: Matematiikan valtakunnallisen kokeen tehtävä vuodelta 2019. Lähde: MFKA

Yhdeksännen luokan lopussa pidettävä valtakunnallinen koe on turvallinen tavoite oppilailleni. Kokeessa, jossa heidät haastetaan valtakunnallisesti koko perusopetuksen osalta, antaa heille itselleen varmuutta osaamisensa tasosta päättövaiheessa. Koen, että valtakunnallisen kokeen käyttö päättöarvioinnin tukena on auttanut myös minua kehittymään opettajana ja antanut minulle rohkeutta vaatia oppilailta myös haastaviksi koettuja sisältöjä, vaikka niitä ei suoraan opetussuunnitelmassa mainitakaan.

Lähes joka kevät joku matematiikan opettaja kyselee somessa, mitä teette valtakunnallisen kokeen jälkeen. Oppilaani saavat matematiikan valtakunnallisesta kokeesta suoraa palautetta sisällöistä, jotka sujuvat ja niistä, jotka eivät vielä suju. Tässä vaiheessa monen oppilaan motivaatio onkin korkealla ja esimerkiksi murtoluvut ja yksikkömuunnokset tuntuvat monesti tärkeämmiltä kuin aiemmin. Tuossa vaiheessa meillä on vielä melkein kuukausi aikaa opiskella sisältöjä, joiden merkitystä oppilaani eivät ehkä aiemmin ole ymmärtäneet. Tavoitetta tukee toki usein tieto siitä, mihin oppilas on toisella asteella pyrkimässä.

MAOL-jäseninä meillä on pääsy jäsenmateriaaliin, jota MAOL-sivustolla on paljon. Merkittävä jäsenetu on myös pääsy sähköiseen MAOL2-ympäristöön, josta löytyy paljon erilaista materiaalia matematiikan opetuksen tueksi. Tämä jäsenille avoin tukimateriaali sisältää myös aiempien vuosien matematiikan valtakunnallisen kokeen tehtäviä. Ainakin minä käytän niitä koko ysiluokan ajan motivoidakseni oppilaiden opiskelua.

Kirjoittaja