Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen

Matematiikan tarpeellisuus jatko-opinnoissa valkenee monelle lukiolaiselle lähinnä jatko-opintojen valintapisteiden määräytymisestä. Käytännössä matematiikka on soluttautunut kaikille aloille ja tulee yllättävissäkin tilanteissa esille. Työelämän matematiikka -kurssilla lukiolaisella on mahdollisuus saada laaja-alainen näkemys matematiikan osaamisen hyödyllisyydestä ja tutustua eri aloihin samalla laskurutiiniaan vahvistaen.

Lukion oppiainevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja nämä jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan jatko-opintoihin. Pitkän matematiikan ja fysiikan miesvaltaisuus parantaa miesten ja heikentää naisten asemaa erityisesti suurille tekniikan, kauppatieteiden ja luonnontieteiden aloille pyrittäessä. Myös moni ei-matemaattiseksi mielletylle alalle (esim. sosiaali- ja terveysala, psykologia, kasvatustieteet) päätyvä opiskelija yllättyy jatko-opinnoissaan siitä, kuinka merkittävää roolia matemaattiset perustaidot alalla näyttelevät. 

Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin auttaa ylioppilaita pääsemään korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatko-opintoalojen rekrytointipohjaa ja vähennetään miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vaikuttaa näin segregaatioon myös naisvaltaisilla aloilla.

Työelämän matematiikka -verkkokurssi 

Työelämän matematiikka -verkkokurssilla lukiolaisella on mahdollisuus laskea eri aloilla vastaan tulevia laskennallisia tehtäviä.  Aiheet käsittelevät sosiaali- ja terveysalaa, matkailua ja ravitsemusta, liiketaloutta ja tekniikkaa. Käytännöllisten esimerkkien kautta opiskelijoille havainnollistetaan sitä, minkälaisissa ammatillisissa yhteyksissä lukiomatematiikan oppimäärän sisältöihin voi törmätä. 

Esimerkiksi fysioterapian opinnoissa voimien syy-seuraus suhteen ymmärtäminen on tärkeää, kuten kuvassa 1 esitetyssä tilanteessa (voimavektorien avulla laskettu esimerkki löytyy opettajille suunnatusta GeoGebra-kirjasta). Sosionomiopiskelija puolestaan ei välttämättä tarvitse voimavektoreita, mutta hän usein joutuu budjetoimaan työssään. Suurena yllätyksenä voi tulla myös lääkelaskutentin hyväksytty suorittaminen, jotta työllistyy kilpaillulle alalle. Muun muassa näihin asioihin lukiolaisia verkkokurssilla herätellään.

Kaavakuva ihmisestä ja voimista, jotka vaikuttavat ihmisen nostaessa maasta painoa
Kuva 1. Älä nosta selällä vaan jaloilla.

Tehtävät on jaettu erikseen lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelijoille, mutta lukiolainen voi valita oman tasonsa ja mielenkiintonsa mukaan tehtäviä kummastakin osiosta.  Avattua tehtäväpakettia ei tarvitse laskea yhdellä kertaa läpi, vaan tehtäviä voi jatkaa myöhemmin. Monissa tehtävissä opiskelija saa tekemiensä virheiden pohjalta ohjaavaa palautetta ja useimpien tehtävien vastauksia voi muuttaa parikin kertaa. 

Kurssilla on tarjolla myös tehtäviä mekaanisen laskutaidon harjoitteluun. Näissä tehtävissä opiskelijaa ohjataan oikeaan suuntaan välittömän palautteen avulla. Kuten kuvassa 2 nähdään, opiskelija on kirjoittanut oikealle puolelle 4, kun olisi pitänyt kirjoittaa -4. Ohjelma ilmoittaa heti punaisella kysymysmerkillä, että ensimmäinen ja toinen rivi eivät vastaa toisiaan. Soveltavat tehtävät voivat olla moniosaisia, mutta vastauksessa ei pyydetä välivaiheita. Tällä pyritään mahdollistamaan oman ajattelun kehittyminen; välivaiheiden vaatiminen pakottaisi kaikki samaan muottiin.

Screenshot tehtävästä ja sen vastauslaatikosta: Ratkaise yhtälö 6t + 4 = 0 ao. laatikkoon välivaiheineen
Kuva 2. Välitön palaute yhtälön ratkaisussa

Verkkokurssi generoi jokaiselle osallistujalle hieman erilaisen tehtäväpaketin. Tehtävät arvotaan jokaiselle erikseen ja vaikka tehtävät itsessään olisi samat, niin lukuarvot ovat erilaiset. Tehtäviä voi siis laskea myös porukassa, mutta puhtaasta kaverin vastauksen kopioinnista ei ole hyötyä. Yhteistyö voi olla hyödyllistä myös sikäli, että jos yksi opiskelija onnistuu saamaan oikean vastauksen väärällä ajattelulla, tulee se mitä luultavimmin ilmi, kun tapa ei toimikaan toisilla lukuarvoilla. 

Kurssille ilmoittautuminen 

Kurssi on tarjolla osana LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK-opintoja ja sille voi kirjautua syyslukukaudella tai heti kevätlukukauden alkaessa. Kurssia voi suorittaa koko lukioajan omaan tahtiin kolmen vuoden ajan. Lukuvuoden 2021–2022 aikana aloittavia lukiolaisia pyydetään täyttämään aloituslomake ja keväällä hankeajan päättyessä myös lopetuslomake rahoittajan pyynnöstä: kurssin suorittaminen jatkuu lopetuslomakkeen täyttämisestä huolimatta ihan normaalisti. Vastineeksi lomakkeiden täyttämisestä verkkokurssilla on tämän lukuvuoden ajan matematiikkalähettiläät tukemassa kurssin suorittamista. 

Yhteistyölukiot (Kimpisen lukio, Lappeenrannan lyseon lukio, Luumäen lukio ja Savitaipaleen lukio) ovat luvanneet kurssin suorittamisesta kurssimerkinnän per osio. A-osio käsittelee 1. vuoden matematiikan kursseja ja B-osio 2. ja 3. vuoden kursseja.  Halutessaan lukiolainen voi suorittaa vain toisen osion. Lukiolainen itse huolehtii, että ehtii siirtämään pisteet lukion opintojärjestelmään riittävän ajoissa (varattava kaksi (2) viikkoa tähän), jos oma lukio tämän hyväksyy. Tällä kurssilla ei peritä osallistumismaksua.

Tarkemmat ohjeet opettajille ja lukiolaisille löytyvät: https://www.lut.fi/tyomaa. Verkkokurssia esitellään myös syksyn 2021 MAOL-päivillä.

Verkkokurssi on tuotettu LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishankkeena osana LUMA-keskus Saimaan toimintaa. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja: 

LAB: yliopettaja, FT Päivi Porras, paivi.porras@lab.fi, puh. 040 568 4704

LUT: tutkijatohtori, TkT Johanna Naukkarinen, johanna.naukkarinen@lut.fi 

Kirjoittajat