Ohjelmointi ja taide, osa 3: Taidetta laskukaavoilla

Ohjelmoinnin, matematiikan ja taiteen yhdistäminen mahdollistaa projektit, joissa hyödynnetään tekniikkaa luovalla tavalla. Julkaisemme aiheesta kolmiosaisen juttusarjan. Tässä päätösosassa tutkimme, millaista taidetta syntyy matemaattisilla laskukaavoilla.

Ensimmäinen osa Geometriset kuviot (Dimensio 7.7.2022)

Toinen osa Rekursio (Dimensio 21.7.2022)

Pentagrammi monikulmiokomennolla

Kun piirrämme esimerkiksi siniaaltoa, sitä varten joudumme laskemaan paljon x- ja y-koordinaatteja, jotta käyrästä tulisi mahdollisimman kaareva. Kaarevan käyrän piirtämiseen tarvitsemme monikulmiokomentoa, jossa komentojen beginShape() ja endShape(CLOSE) väliin voimme asettaa niin paljon koordinaattipisteitä kuin haluamme. Koordinaattipisteet asetetaan p5js-kielessä vertex(x,y)-komennolla. 

Tehdään seuraavaksi ohjelma, jossa ensin asetetaan matematiikan xy-koordinaatisto siirtämällä origo ikkunan keskelle komennolla translate(width/2, height/2); ja peilataan y-koordinaatit ylöspäin komennolla scale(1,-1); Seuraavaksi piirretään keltainen ympyrä ja sen sisälle punainen viisikanta eli pentagrammi. Piirtämistä varten olemme etukäteen laskeneet pentagrammin nurkkapisteet laskukaavoilla x = 200∙cos α ja y = 200∙sin α, missä kulma α saa arvoja: 90°, 162°, 234°, 306°, 378°. Alkukulmaksi on laitettu 90 astetta. Ohjelma, joka piirtää pentagrammin on seuraavanlainen:

function setup() {
 createCanvas(500, 500);    // Ikkunan koko 500 x 500
}

function draw() {
 background(0, 255, 0);    // Taustaväri vihreä
 translate(width/2, height/2); // Origo ikkunan keskelle
 scale(1,-1);         // Peilaa y-koordinaatit
 fill(255, 255, 0);      // Aseta keltainen täyttöväri
 ellipse(0, 0, 400, 400);   // Piirrä ympyrä
 fill(255, 0, 0);       // Aseta punainen täyttöväri
 beginShape();         // Aloita monikulmio
  vertex(0, 200);       // Piste (0,200)
  vertex(118,-162);      // Piste (118,-162)
  vertex(-190, 62);      // Piste (-190,62)
  vertex(190, 62);      // Piste (-190,62)
  vertex(-118,-162);     // Piste (-118,-162)
 endShape(CLOSE);       // Lopeta monikulmio
}

Lähde: https://editor.p5js.org/riekkinen/sketches/9nCkaanKR Kun ajat ohjelman, niin lopputulos näyttää tältä:

punainen pentagrammikuvio keltaisessa ympyrässä vihreällä taustalla
Kuva 1: Pentagrammin piirtäminen monikulmiokomennolla.

Sinifunktio

Piirretään seuraavaksi sinifunktio. Lasketaan sinifunktion y-koordinaatit laskukaavalla:

$y = amplitudi\cdot sin(taajuus\cdot x)$

Tässä x-koordinaatti ja kulma ovat käytännössä sama asia, jolloin yhden jakson pituus on 360. Koska olemme määritelleet ikkunan leveydeksi 720, kuvaan mahtuu kaksi jaksoa. Laitamme tämän laskukaavan for-silmukan sisälle eli for-silmukka käy x:n arvot 1…719 läpi ja samalla laskee x-koordinaattia vastaavan y-koordinaatin arvon. Kun haluamme piirtää sinikuvion monikulmiokomennolla, laitamme for-silmukan monikulmion sisäpuolelle. Kokonainen ohjelma sinikuvion piirtämiseksi on seuraavanlainen:

var amplitudi = 150;   // Määritellään muuttuja amplitudi
var taajuus = 2;     // Määritellään muuttuja taajuus
function setup() {
 createCanvas(720, 400); // Määritellään ikkunan koko 720x400
 noFill();        // Asetus, joka poistaa täyttövärin
 strokeWeight(2);    // Viivan paksuus 2
 angleMode(DEGREES);   // Otetaan kulma-asteet 360° käyttöön
}

function draw() {
 background(240);    // Taustaväri vaaleanharmaa
 translate(0,height/2); // origo 200 px alaspäin 
 scale(1,-1);      // Peilataan y-koordinaatit
 beginShape();      // Aloitetaan monikulmio
  vertex(0,0);     // Ensimmäinen piste (0,0)
  for (var x=1; x < 720; x++) { 
   // For-silmukka, missä x = 1,2,…,719
   var y = amplitudi*sin(taajuus*x); // Laske y-koordinaatti
   vertex(x,y);    // Monikulmion pisteet
  }           // Lopeta for-silmukka
  vertex(width,0);   // Viimeinen piste (720,0)
 endShape(CLOSE);    // Lopeta monikulmio 
 line(360,200,360,-200); // Piirrä pystyviiva (= yksi jakso)
 line(0,0,width,0);   // Piirrä vaakaviiva
}

Lähde: https://editor.p5js.org/riekkinen/sketches/lAnREf5dx

Kun ajat ohjelman, niin lopputulos näyttää tältä:

Sinikuvaaja. Ohjelmointi ja taide laskukaavoilla.
Kuva2: Sinikuvaajan piirtäminen monikulmiokomennolla. Kokeile antaa muuttujille amplitudi ja taajuus eri arvoja heti ohjelman alussa, niin sinikuvion muoto muuttuu halutunlaiseksi. 

Sydän

Samaa ideaa voimme soveltaa muihin vastaaviin tilanteisiin. Esimerkiksi sydämen muotoisen kuvaajan xy-koordinaatit voidaan laskea laskukaavalla:

$x = 16\cdot sin(t)\cdot sin(t)\cdot sin(t)$ $ y = 13\cdot cos(t)-5\cdot cos(2\cdot t)-2\cdot cos(3t\cdot-cos(4\cdot t)$

missä t on kulma, joka saa arvoja 0°…360°. Lasketaan kuvaajan xy-koordinaatit for-silmukalla, jossasilmukka käy läpi arvot 0:sta 360:een. Laitetaan for-silmukka monikulmiokomennon sisälle ja nyt meillä pitäisi olla monikulmio, joka näyttää sydämeltä. Kokonainen ohjelma on seuraavanlainen:

function setup() {
 createCanvas(400, 400);   // Ikkunan koko 400 x 400
 angleMode(DEGREES);     // Otetaan käyttöön kulma-asteet 360°
}

function draw() {
 var koko = 10;        // Määritellään muuttuja, jolla kuviota 
                // voidaan skaalata isommaksi.
 background(0);        // Aseta taustaväri mustaksi
 fill(255, 0, 0);       // Punainen täyttöväri
 translate(width/2, height/2);// Origo ikkunan keskelle
 scale(1,-1);         // Peilaa y:n arvot eli xy-koordinaatisto
 beginShape();        // Aloita monikulmio
   for (var t=0; t < 360; t++) {  // t = 0,1,2,…,360
    var x = 16*sin(t)*sin(t)*sin(t);
    var y = 13*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t);
    vertex(x*koko, y*koko); // Monikulmion piste skaalattuna
   }             // Lopeta for-silmukka
 endShape();          // Lopeta monikulmio
}

Lähde: https://editor.p5js.org/riekkinen/sketches/r6EvPHTrF 

Kun ajat ohjelman, niin lopputulos näyttää tältä:

Punainen sydän mustalla pohjalla.
Kuva 3: Sydämen xy-koordinaatit on ensin laskettu laskukaavoilla for-silmukan avulla, missä silmukka saa arvoja 0…360, jonka jälkeen pisteet (x,y) on sijoitettu monikulmion sisäpuolelle, joka piirtää halutun kuvion eli sydämen.

Ruusukuviot

Lähes samanlainen piirtämisidea, kuin sydämen laskukaavassa, on myös ruusukuvioissa. Ruusukuviot keksittiin jo 1700-luvulla Italiassa. Ruusukuviot voidaan muodostaa laskukaavoilla.

$r = pituus\cdot cos(k\cdot t)$ $x = r\cdot cos(t)$ $y = r\cdot sin(t)$

missä t saa arvoja 0…360 ja k = n/d. Ruusukuvio muuttaa muotoa, kun k:n arvo muuttuu. K:n arvo on käytännössä kokonaislukujen n ja d suhde. Tehdään ohjelma, jossa liukupalkeilla voidaan muuttaa kokonaislukujen n ja d arvoja ja näemme heti muutoksen kuviossa. Liukupalkki määritellään setup-funktiossa komennoilla:

muuttuja = createSlider(min, max, oletus); muuttuja.position(x, y);

jonka jälkeen draw-funktiossa jollekin toiselle muuttujalle voidaan sijoittaa liukupalkin arvo komennolla:

muuttuja2 = muuttuja.value();

Jotta saamme käyrästä sulavan, niin kulmat kannattaa laskea 0,1-desimaalin välein. Myös tässä ohjelmassa on sama idea eli käyrän pisteet lasketaan for-silmukan avulla ja käyrän pisteet piirrämme monikulmiokomennon avulla. Kokonainen ohjelma ruusukuvioiden piirtämiseksi on seuraavanlainen:

var Liukupalkki_n;  // Määritellään globaalimuuttuja 
var Liukupalkki_d;  // Määritellään globaalimuuttuja

function setup() {
 createCanvas(600, 650);     // Ikkunan koko 600 x 650
 angleMode(DEGREES);       // Kulma-asetus 360° käyttöön
 textSize(20);          // Tekstin koko 20 px
 Liukupalkki_n = createSlider(1, 50, 4); // Luodaan liukupalkki
 Liukupalkki_n.position(50, 10)     // Liukupalkin paikka
 Liukupalkki_d = createSlider(1, 50, 1); // Luodaan liukupalkki
 Liukupalkki_d.position(350, 10)     // Liukupalkin paikka
} 

function draw() {
 background(0);          // Taustaväri musta
 var n = Liukupalkki_n.value();  // n saa arvon liukupalkilta
 var d = Liukupalkki_d.value();  // d saa arvon liukupalkilta
 noStroke();           // Ei reunaviivaa
 fill(255);            // Täyttöväri valkoinen
 text("n = "+n,210,30);      // Tulosta n:n arvo
 text("d = "+d,510,30);      // Tulosta d:n arvo
 var k = n/d;           // Laske k = n/d
 translate(width / 2, height / 2);// Origo ikkunan keskelle
 noFill();            // Ei täyttöä
 stroke(255);           // Reunaviivan väri valkoinen
 strokeWeight(2);         // Viivan paksuus 2 px
 beginShape();          // Aloita monikulmio
  for (var t = 0; t < 360*d; t=t+0.1) { 
  // For-silmukka, missä t = 0,1, 0,2, 0,3, …, 359,9
   var r = 250*cos(k*t);    // Laske r
   var x = r*cos(t);      // Laske x
   var y = r*sin(t);      // Laske y
   vertex(x, y);        // Monikulmion piste
  }               // Lopeta for-silmukka
 endShape(CLOSE);         // Lopeta monikulmio
}

Lähde: https://editor.p5js.org/riekkinen/sketches/j81m3Q7IG

Suorita ohjelma ja muuta liukupalkeilla n:n ja d:n arvoja. Ohjelman suoritus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Valkoinen ruusukuvio mustalla pohjalla. Ohjelmointi ja taide laskukaavoilla.
Kuva 4: Kuvassa on esitetty kaksi erilaista mahdollista ruusukuviota

Taidetta laskukaavoilla

Monet taiteilijat ovat innostuneet kehittämään laskukaavoja, joilla saadaan aikaiseksi taidetta. Hamid Naderi Yeganeh on iranilainen yliopistollisen koulutuksen saanut taiteilija, joka yhdistää matematiikkaa ja ohjelmointia luovalla tavalla. Seuraava koodi on kehitetty hänen ideansa pohjalta. Ohjelma piirtää 9000 kappaletta ympyröitä, jotka kulkevat laskettua rataa (x, y) pitkin ja samalla myös ympyrän säde r kasvaa oman laskukaavan mukaisesti. 

function setup() {
 createCanvas(800, 800);   // Ikkunan koko
 angleMode(DEGREES);     // Kulma-asteet 360° käytössä
 background(0);        // Taustaväri musta
 translate(width/2, height/2);// Origo ikkunan keskelle
 scale(1,-1);         // Peilaa y-koordinaatit eli xy-koordinaatisto
 noFill();          // Ei täyttöväriä
 stroke(255);         // Reunaviivan väri valkoinen
   for (var t=1; t <= 9000; t++) { // for-silmukka, missä t = 1,2,3,…,9000
    var r = 380*(1/200.0+1/10.0*pow(sin(64*PI*t/90),6));
    var x = 380*(cos(14*PI*t/90.0)*(1-3/4.0*pow(cos(36*PI*t/90.0), 2)));
    var y = 380*(sin(14*PI*t/90.0)*(1-3/4.0*pow(cos(36*PI*t/90.0), 2)));
    ellipse(x, y, r, r);  // Piirrä ympyrä
   }
}

Lähde: https://editor.p5js.org/riekkinen/sketches/0lauwib1n

Kaavan tarkempi tutkiminen jätetään lukijan pohdittavaksi, mutta idea on hyvin samankaltainen kuin edellisissä esimerkeissä. Tosin tässä ei käytetä monikulmiokomentoa, vaan piirretään 9000 ympyrää, joista kuvio muodostuu. Kun ajat ohjelman niin lopputulos näyttää tältä:

Ruusukuviolta näyttävä pienistä ympyröistä koostuva valkoinen kuvio mustalla pohjalla.
Kuva 5: Hamid Naderi Yeganeh’n laskukaavojen avulla luotua taidetta. 

Lähteet ja lisälinkit

Ohjelmointiympäristö: https://editor.p5js.org/

MAOL ry:n julkaisemia ohjeita: https://maol.fi/materiaalit/taidetta-ohjelmoimalla/

Englanninkielisiä ohjeita: https://p5js.org/

Sydämen laskukaava: https://mathworld.wolfram.com/HeartCurve.html

Ruusukuviot: https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_(mathematics)

Hamid Naderi Yeganeh, matemaattista taidetta. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/making-mathematical-art/


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittaja